شورای مرکزی

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۳:۳۹ قبل از ظهر

شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.


وظایف شورای مرکزی :
۱. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته

۲. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه

۳. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته

۴. تعیین نوع واحد های زیر مجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

۵. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس