فرآیند انتصاب در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۹:۲۴ قبل از ظهر

سرپرست:

سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه از میان دو نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد گردیده است برای مدت دو سال منصوب می شود.

تبصره: انتخاب مجدد سرپرست بنابر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است.

دبیر:

دبیر با حکم سرپرست از میان دو نفر از اعضای کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت یک سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.

تبصره : انتخاب مجدد دبیر بلامانع است.

شورای مرکزی:

 انتخاب شورای مرکزی :

اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.

تبصره ۱- تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا ۱۵ نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.

تبصره۲- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.

تبصره ۳- جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.

 

شامل سرپرست، دبیر،سه نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی، چهار نفر از اعضای هیئت علمی به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی که ترجیحا از مسئولین کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها باشد.

تبصره ۱ - احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر می شود.

تبصره۲- جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد.

تبصره ۳- ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته دانشگاه و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.

 

مجمع عمومی

مجمع عمومی متشکل از تمام دانشجویان دانشگاه که حداقل سه ماه از عضویت آنها در کمیته تحقیقات دانشجویی گذشته باشد.

تبصره ۱: کمیته ی سه نفره متشکل از سرپرست، نماینده معاون پژوهشی و نماینده شورای مرکزی مسئولیت برگزاری مجمع عمومی را برای انتخابات شورای مرکزی جدید به عهده دارند.

تبصره۲: جلسات مجمع عمومی به صورت سالیانه و به ریاست سرپرست تشکیل می گردد.

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

ماده ۱۶: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.

تبصره۱: دانشکده یک مجموعه آموزشی زیر نظر دانشگاه می باشد.

تبصره ۲: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی و شرایط می تواند دارای انجمن های پژوهشی باشد.

ماده ۱۷: مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه از میان دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده ، انتصاب میگردد. وظایف مسئول، مشابه بندهای یک تا شش ماده ۶ بوده که محدوده فعالیت آن دانشکده مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۸:دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده از میان دو نفر از اعضای کمیته دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده ، انتخاب میگردد. وظایف دبیر، مشابه بندهای یک تا پنج ماده ۸ بوده که حیطه فعالیت آن محدود به دانشکده مربوطه بوده و بند ۶ ماده مذکور به صورت ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به مسئول و هسته مرکزی خواهد بود.

ماده ۱۹ : هسته مرکزی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و وظایف هسته مرکزی ، مشابه بندهای یک تا پنج ماده ۱۱بوده که حیطه فعالیت آن محدود به دانشکده مربوطه خواهد بود .

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس