ژورنال كلاب “  درد و مدیریت درد در سالمندان" برگزار گردید.

انتشار محتوا: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۱۲:۵۰ قبل از ظهر

ژورنال كلاب با عنوان “  درد و مدیریت درد در سالمندان روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۰در ساعت۱۲  الی  ۱۴ ، سالن رازی دانشکده پرستاری برگزار گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس